Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Wax and More en cliënt waarop Wax and More deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Wax and More

Wax and More voert alle behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Wax and More zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

Cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan Wax and More te melden. Indien cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Wax and More het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien cliënt langer dan vijftien minuten te laat of helemaal niet op de afspraak verschijnt, kan Wax and More besluiten de afspraak in zijn geheel te verplaatsen of te annuleren. Tevens mag Wax and More het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Betaling

Wax and More vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties en / of op flyers zijn geldig in de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt. Cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy

Cliënten van Wax and More maken afspraken bij Wax and More via Treatwell. Gegevens van de cliënt worden door Wax and More nergens opgeslagen of bewaard. Voor ingevoerde gegevens in Treatwell gelden de privacyregels opgesteld door Treatwell. Wax and More is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze door Treatwell bewaard blijven.

Voor gegevens ingevoerd in onze webshop verwijzen wij u naar onze privacy statement.

Aansprakelijkheid

Wax and More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wax and More is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Beschadiging & diefstal

Wax and More heeft het recht van cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur, instrumenten of producten beschadigt. Wax and More meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dient hij / zij deze zo snel mogelijk, doch binnen twee werkdagen nadat de afspraak heeft plaatsgevonden, schriftelijk te melden aan de eigenaar van Wax and More. Wax and More geeft de cliënt binnen vijf werkdagen adequaat antwoord. Indien een klacht gegrond is, verricht Wax and More de behandeling opnieuw zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Wax and More en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag

Cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Wax and More het recht deze cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Wax and More en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Vragen en feedback

Wax and More controleert regelmatig of zij aan deze algemene voorwaarden voldoet. Als u vragen of tips heeft over onze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Wax and More
Musicallaan 161
3543 EC UTRECHT
info@wax-and-more.nl

Laatste update: 8 januari 2021